Disclaimer

 

De coƶperatieve vereniging Business Travel Partners U.A.(BTP) beoogt met deze server het publiek toegang te verstrekken tot informatie over haar initiatieven en activiteiten. Het is de bedoeling dat deze informatie actueel en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. BTP kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is; zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt; zijn soms gekoppeld aan externe sites waarover BTP geen zeggenschap heeft en waarvoor BTP geen verantwoordelijkheid draagt; vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geƫigende deskundige te raadplegen). BTP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Met deze afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd in te gaan tegen in de geldende nationale wetgeving vervatte vereisten, noch om aansprakelijkheid uit te sluiten voor zaken die uit hoofde van die wetgeving niet mogen worden uitgesloten.